Algemene voorwaarden

Laatste aanpassing: 15-05-2018 t.b.v. Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) die op 25 mei 2018 in werking treedt. (Artikel: 31+32)

1. Wned.nl maakt gebruik van deze algemene voorwaarden en onze Privacy Policy

2. Wned.nl spant zich tot het uiterste in om een optimale beschikbaarheid van haar diensten te bieden. Wned.nl kan niet garanderen dat de telefoonlijn, kabelverbinding en/of andere verbindingen met Wned.nl en/of het internet gebruik en toegang bieden, in het bijzonder niet wanneer Wned.nl van het gebruik en de levering van deze verbindingen afhankelijk is van derden (telecommunicatiebedrijven, kabelexploitanten, etc.).

3. Wned.nl onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van cliënten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij Wned.nl hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

4. Cliënt dient zelf over apparatuur, programmatuur en verbindingen te beschikken om gebruik te kunnen maken van de diensten van Wned.nl. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het functioneren van de apparatuur, programmatuur en verbindingen noodzakelijk om van de diensten van Wned.nl gebruik te kunnen maken. Cliënt is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van zijn of haar website.

5. Wned.nl behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat deze ingaan op de meest geëigende wijze aan de cliënt bekend gemaakt. Wned.nl is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat zij van kracht worden bekendgemaakt in de nieuwspagina's van de website van Wned.nl. Cliënt die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, in afwijking van deze voorwaarden, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen.

6. Wned.nl heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen indien cliënt:
- oneigenlijk gebruik maakt van het internet of van de producten en diensten;
- informatie verspreidt die in strijd is met algemeen aanvaarde normen en waarden;
- informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

7. In het geval van wanbetaling, contractbreuk of een ander voorval zulks ter beoordeling van Wned.nl, heeft Wned.nl het recht de geleverde diensten en/of producten uit te schakelen, zonder schadeloosstelling. Dit geldt eveneens voor alle producten van het type domeinnaam, waarbij Wned.nl geen enkele waarborg kan leveren voor verlenging van de registratie van de domeinnaam en ook geen enkele verantwoordelijkheid op zich neemt in geval van wanbetaling. In geval van een betalingsachterstand schakelt Wned.nl een incassobureau in waarvan de kosten geheel voor rekening van cliënt komen.

8. Het is cliënt niet toegestaan het systeem en de schijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de nettiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of de algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:
- het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
- spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud
- het openbaar maken of verspreiden van (kinder)pornografie; seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
- hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet.

9. Cliënt verklaart Wned.nl niet aansprakelijk te stellen voor claims die voortvloeien uit activiteiten van cliënt, en verplicht zich Wned.nl direct op de hoogte te stellen als cliënt enige claim ontvangt die voortvloeit uit de activiteiten van cliënt op het internet. Deze verantwoordelijkheid vervalt niet na het beëindigen van deze overeenkomst.

10. Wned.nl is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt die is veroorzaakt door derden. Iedere aansprakelijk van Wned.nl, uit welke hoofde en ter zake van welke schade dan ook wordt beperkt tot ten hoogste het bedrag van de overeenkomst met cliënt.

11. Cliënt verklaart Wned.nl nooit verantwoordelijk te achten voor eventuele uitval van de dienst/product en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen. Wned.nl verplicht zich zijn infrastructuur up-to-date te houden om technische of andere storingen zo veel mogelijk te beperken.

12. Wned.nl is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijke door Wned.nl te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van cliënt jegens Wned.nl ontstaat. Cliënt dient, indien Wned.nl deze noodzakelijk acht, zijn medewerking te verlenen aan of handelingen te verrichten voor het onderzoeken en herstellen van storingen.

13. Het gebruik van scripts en andere programma' s op de diensten/producten van Wned.nl is toegestaan, zolang dit het functioneren van de dienst/product niet in gevaar brengt. Dit ter beoordeling van Wned.nl.

14. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder (doch niet uitsluitend) de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. Wned.nl vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag wordt gehonoreerd.

15. Cliënt vrijwaart Wned.nl tegen iedere aanspraak door derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam Wned.nl geen bemiddeling heeft verleend.

16. Tot het moment van volledige betaling van een factuur en eventueel bijkomende kosten blijft een op verzoek van cliënt aangevraagde domeinnaam ter beschikking van Wned.nl, zulks ongeacht de rechten welke de cliënt op deze domeinnaam zou kunnen doen gelden. Van die rechten wordt de cliënt geacht afstand te hebben gedaan tot het moment van betaling. Wned.nl draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor het verliezen door cliënt van zijn recht(en) op de domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.

17. Wned.nl kan bij ontbinding van de overeenkomst anders dan bij opzegging door cliënt, de registratie van de domeinnaam van cliënt opheffen of overdragen aan een geïnteresseerde partij. Ter zake aanvaardt Wned.nl geen enkele aansprakelijkheid.

18. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, hetzij met iDEAL, hetzij door middel van een vooruitbetaling. Alle facturen worden op de eerste van de maand verstuurd met een minimum van één maand voor einde contractdatum.

Voorbeeld: Doet u een aanvraag op 1 maart dan zal de volgende factuur voor een periode van twaalf maanden verzonden worden op 1 februari. Doet u een aanvraag op 31 maart, dan ontvangt u ook op 1 februari de factuur voor de volgende periode van twaalf maanden. Dit betekent dat u één tot twee maanden voor einde contractdatum gefactureerd kunt worden.

U dient tenminste één maand (30 dagen) voor einde contractdatum aan ons door te geven dat u niet wenst te verlengen. Indien u de volgende factuur reeds heeft ontvangen en deze is nog voor de één maand opzegtermijn en u wenst te stoppen dan kunt u dit aan ons doorgeven zodat we de factuur voor u kunnen laten vervallen. U dient dit door te geven via http://www.wned.nl/Klanten

19. Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn op de bankrekening van Wned.nl binnen is gekomen, wordt cliënt geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Wned.nl is in dat geval gerechtigd de cliënt zonder aankondiging of mededeling af te sluiten van de producten en diensten totdat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. Bij het aangaan van overeenkomst gaat u een betaalverplichting aan. Indien u nog niet bent aangesloten door Wned.nl zal dit gebeuren wanneer alle betalingen aan ons zijn voldaan.

Annuleren van uw hostingruimte kan binnen 14 dagen. Na het annuleren van uw bestelling zal het door u betaalde bedrag binnen 7 werkdagen na uw schriftelijke annulering aan u worden overgemaakt naar de bij ons bekende bankrekening. Een domeinnaam wordt nooit terugbetaald. Deze zijn uw eigendom en er kan geen aanspraak worden gemaakt op kosten.

20. Alle gemaakte kosten, vallende op de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de nalatige cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het door de cliënt verschuldigde bedrag met een minimum van € 45,-, onverminderd het recht van Wned.nl om vergoeding van de werkelijk gemaakte incassokosten te vorderen, indien deze meer bedragen dan genoemde 15%.

21. Wned.nl is gerechtigd de levering van producten en diensten op te schorten wanneer zij gerechtvaardigde twijfel heeft omtrent de kredietwaardigheid van cliënt.

22. Cliënt gaat een overeenkomst met Wned.nl aan voor tenminste twaalf maanden Zonder schriftelijk tegenbericht wordt deze overeenkomst stilzwijgend met een zelfde periode verlengd. Indien betaling niet tenminste één (1) maand voor het verstrijken van de termijn heeft plaatsgevonden, heeft Wned.nl het recht om de domeinregistratie niet te verlengen.

23. Alle geschillen tussen cliënt en Wned.nl worden beslecht door de rechtbank te Assen, tenzij Wned.nl er voor kiest een andere bevoegde rechter aan te zoeken.

24. Alle in een overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

BTW is een belasting die op alle producten en diensten wordt geheven. De afkorting staat voor Belasting Toegevoegde Waarde. U betaalt BTW over uw Wned.nl producten en diensten aan Wned.nl. Wned.nl draagt dat bedrag weer af aan de overheid.

25. Cliënt onthoudt zich ervan overige cliënten of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is cliënt verboden om processen of programma' s (al dan niet van het systeem) op te starten waarvan cliënt weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat Wned.nl, overige cliënten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.

Daarnaast is het niet toegestaan om meer dan vijf background processen per virtual server te draaien. Verder mogen background processen alleen draaien als deze van toepassing zijn op een domein. Hierbij valt te denken aan dagelijkse statistieken. Bij overtreding wordt uw account geblokkeerd en na overleg en herstel heraangesloten. Bij twee keer of vaker zullen wij uw account definitief blokkeren. Wned.nl is niet aansprakelijk voor de eventuele kosten en eventuele schade en er zal ook geen restitutie plaatsvinden.

26. Wned.nl behoudt zich het recht voor om een wachtpagina te plaatsen, zolang cliënt nog geen pagina heeft geplaatst.

27. Bij overschrijding van de overeengekomen disk space op een virtual server van cliënt, kan Wned.nl de factuur verhogen met € 1,50 per MB hoger dan het overeengekomen quota.

28. Bij overschrijding van het overeengekomen dataverkeer op een virtual server van cliënt, kan Wned.nl de factuur verhogen met € 0,10 per MB hoger dan het overeengekomen quota.

29. Cliënt dient in geval van een mogelijk faillissement, surséance van betaling, stille bewindvoering of schuldsaneringsregeling Wned.nl hiervan via zijn of haar curator of bewindvoerder onverwijld in kennis te stellen.

30. Cliënt geeft bij deze uitdrukkelijk toestemming aan Wned.nl om de verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een database die Wned.nl aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de geldende (privacy-) wetgeving opgeslagen en beheerd.

31. Overzicht van persoonsgegevens die worden verwerkt. Voor een juiste uitvoering van de Overeenkomst worden in ieder geval de volgende persoonsgegevens verwerkt;

- NAW-gegevens
- e-mail adressen
- Bedrijfsgegevens (o.a. BTW-identificatienummers)
- IP-adressen
- overige mogelijke categorieën van niet bijzondere persoonsgegevens

32. Doorgifte van persoonsgegevens

- Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie is verboden.
- Verwerker zal de Opdrachtgever op haar verzoek mede delen om welk land of welke landen binnen de Europese Unie het gaat.

33. Wanneer cliënt deze voorwaarden accepteert, zijn deze ook van toepassing op alle andere producten welke cliënt in de toekomst mogelijk van Wned.nl af zal nemen.

34. Mochten een of meer punten uit deze algemene voorwaarden niet geldig zijn voor de wet, blijven de andere punten onveranderd geldig.

35. De algemene voorwaarden van Wned.nl, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland. Ze vormen een onlosmakelijk geheel met iedere overeenkomst met Wned.nl. De bepalingen van een overeenkomst prevaleren boven het bepaalde in de algemene voorwaarden.

Klanten beoordelen ons

Volg ons ook op

Wned.nl

Op weg naar jouw eigen online succes. Zoek of verhuis je domeinnaam, bouw je eigen website en maak er een succes van. Met onze snelle servers en klantenservice maken wij dit mogelijk.